• :: Programs free download » โปรแกรม Office » แบบฟอร์มและแบบพิมพ์
  แบบฟอร์มและแบบพิมพ์
       เว็บมาสเตอร์จะพยายามหาโปรแกรมที่ดีมีประโยชน์  หรือบางทีอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเขา มานำเสนอ มาแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์  ทางเราเป็นแต่เพียงผู้แนะนำให้ท่านได้รู้จักโปรแกรมนั้นๆ เท่านั้น และแนะนำให้ท่านได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้จัดทำโดยตรง และตัดสินใจดาวน์โหลดที่นั่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเอง และเพื่อให้เกียรติ์แก่ผู้จัดทำโปรแกรมนั้นๆ ด้วย
   
       ครั้งนี้ที่เว็บมาสเตอร์นำมาแนะนำ ไม่ใช่โปรแกรมโดยตรง แต่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดทำบัญชี  นั่นคือ แบบฟอร์มและแบบพิมพ์ หรือแม่แบบเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับคณะสงฆ์ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องทำบัญชี
   
       พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล  ได้รวบแบบฟอร์มและแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานเลขาพระสงฆ์ไว้มากมาย เชิญท่านเข้าไปเลือกชมและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ผู้จัดทำ