• :: Programs free download » โปรแกรม Office » โปรแกรม Students2551 V.1 Beta V
  โปรแกรม Students2551 V.1 Beta V
  โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน(Students2551) เป็นโปรแกรมสำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา-
  ขั้นพื้นฐาน 2551
  อ่านก่อนดาวน์โหลด
  - สามารถโอนนักเรียนจากโปรแกรม Freshy4 ได้
  - สำหรับโรงเรียนที่พิมพ์สมุดทะเบียนโรงเรียน ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ใช้กระดาษ A3 ก่อน
  - ให้ใช้ได้เฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เท่านั้น